Skip to content

Hem Arbetslivsguide Likabehandling

Likabehandling

Arbetsavtalslagen ålägger arbetsgivaren en skyldighet att bemöta arbetstagarna jämlikt. Arbetsgivaren får inte utan godtagbar anledning försätta arbetstagare i olika ställning på grund av ålder, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning, språk, religion, åsikt, övertygelse, familjeförhållanden, fackföreningsverksamhet, politisk verksamhet eller någon annan med dessa jämförbar orsak.

Utgångspunkten för likabehandling är att arbetstagarna behandlas jämlikt i likartade situationer. Sådana situationer kan till exempel vara att ge en varning eller hänvisa till vård. I diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på samma grunder.

Arbetstagaren kan försättas i en olika ställning om det finns ett objektivt sett godtagbart skäl för det. Till exempel är det acceptabelt att använda ett incitamentssystem med löner.

Jämställdhetslagen

Jämställdhetslagen tryggar jämlikt bemötande mellan könen i arbetslivet. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att på ett målinriktat och planmässigt sätt främja jämställdheten mellan könen. Direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön är förbjuden. Arbetsgivaren kan dömas att betala ekonomisk gottgörelse till en diskriminerad arbetstagaren. Lagen tillämpas inte på religionsutövning eller privatliv.

Enligt lagen ska arbetsgivaren verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män och främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och män till avancemang. Arbetsgivaren ska främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor, särskilt lön, och utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män. Arbetsgivaren ska också verka för att förebygga diskriminering på grund av kön.

På arbetsplatser med minst 30 arbetstagare ska arbetsgivaren årligen göra upp en jämställdhetsplan.

Jämställdhetslagen förbjuder också indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering kan till exempel vara sämre anställningsvillkor för deltids- eller visstidsanställda, om majoriteten av dessa arbetstagare är av ett kön.

I lagen definieras också sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön som diskriminering. En chef kan också göra sig skyldig till diskriminering genom att ge direktiv om att utöva diskriminering. 

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Jämställdhets- och diskrimineringssituationer på arbetsplatsen

Mångfald, inkludering, jämlikhet