Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönegaranti Villkor för berättigande

Villkor för berättigande

  1. Fordran grundar sig på arbete som utförts i ett anställningsförhållande. Ett anställningsförhållande uppstår när en arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning under arbetsgivarens ledning och övervakning mot ersättning.
  2. Arbetsgivaren har inte betalat förfallna fordringar i tid. Varje fordran har sin egen förfallodag som grundar sig på lagen, kollektivavtalet eller anställningsavtalet, då arbetsgivaren är skyldig att betala fordran.
  3. Ansökan har lämnats in till arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen inom utsatt tid. Ansökan ska lämnas inom tre månader från att fordran förfallit till betalning.
  4. Arbetsgivaren är insolvent, till exempel försatt i konkurs. En arbetsgivare är insolvent till exempel när den inte kan betala sina skulder vid utsökning, har försummat att betala förskottsinnehållning i tid eller betalar arbetsgivaravgifter.

Begränsningar

Eftersom fordran ska grunda sig på arbete som utförts i ett anställningsförhållande, betalas lönegaranti inte till yrkesutövare eller företagare, bolagsmän i öppna bolag, ansvariga bolagsmän i kommanditbolag eller verkställande direktörer i aktiebolag eller andelslag.

Det maximala beloppet på fordringar som betalas som lönegaranti är 15 200 euro baserat på arbete som utförts för samma arbetsgivare.

Lönegarantimyndigheten har av grundad anledning rätt att vägra lönegaranti eller överväga lönegarantins belopp i följande situationer:

  • arbetstagarens krav grundar sig på ett avtal eller arrangemang som ingåtts för att få lönegaranti
  • fordran som söks som lönegaranti är oproportionerlig i förhållande till vad som kan anses skäligt med hänsyn till utfört arbete och övriga omständigheter
  • arbetstagaren ansöker upprepade gånger om lönegaranti hos samma arbetsgivare