Skip to content

Vårdledighet

Rätten till vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen och rätten till den börjar genast efter att föräldrapenningsperioden har löpt ut och pågår tills barnet fyller tre år. Vårdledighet kan tas ut av en förälder åt gången.

Vårdledighet kan tas ut i högst två perioder om minst en månad, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om flera och kortare perioder.

Om modern får ett nytt barn under föräldra- eller vårdledigheten har hon rätt till en ny graviditets-moderskaps eller föräldraledighet. Rätten till ledighet bedöms alltid utgående från det sista barnet.

Vårdledigheten beviljas av arbetsgivaren. Minimilängden är en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om fler än två vårdledighetsperioder som är kortare än en månad.