Skip to content

Hem Arbetslivsguide Uppsägning av anställningsförhållande Uppsägning av visstidsanställning

Uppsägning av visstidsanställning

Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör utan uppsägning när den avtalade tiden löper ut eller när det avtalade arbetet blir färdigt. Om endast arbetsgivaren känner till när arbetsavtalet kommer att upphöra, skall arbetsgivaren utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om tidpunkten för avtalet upphörande underrätta arbetstagaren om att arbetsavtalet upphör. Ett arbetsavtal som ingåtts för längre tid än fem år kan sägas upp efter fem år enligt samma förfarande som ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Ett arbetsavtal för viss tid kan i regel inte sägas upp. Ett undantag från denna regel är blandavtal eller  kombinationsavtal, avtal där upphävande av arbetsavtalet genom uppsägning avtalats separat.

Om arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal för viss tid före utgången av avtalstiden utan att komma överens om det med den andra parten, är den som hävt anställningsförhållandet skyldig att ersätta den andra parten för den orsakade skadan. När det gäller en arbetstagare avses med skada i allmänhet ett inkomstbortfall som han eller hon lidit. Om arbetstagaren säger upp ett anställningsförhållande för viss tid innan tidsfristen löper ut, är den skada som ersätts arbetsgivaren i allmänhet en ersättning för kostnader för att anställa en ny arbetstagare. I detta fall ska arbetsgivaren bevisa företagets kostnader.

Arbetsgivaren kan tillåta arbetstagaren att fortsätta arbeta efter att anställningsförhållandet för viss tid löpt ut, utan att uttryckligen avtala om hur länge arbetet ska fortsätta. Arbetsavtalet fortsätter då som ett arbetsavtal som gäller tills vidare.