Skip to content

Blandavtal

Ett arbetsavtal kan också ingås som en kombination av arbetsavtal för viss tid och tills vidare gällande arbetsavtal. Med blandavtal avses ett sådant arbetsavtal för viss tid som kan sägas upp under den överenskomna avtalsperioden. Ett avtal som har överenskommits att gälla tills vidare, men som innehåller ett villkor om att det ändå upphör att gälla senast vid en viss tidpunkt, ska också anses vara ett blandavtal.

Blandavtalsvillkor är till exempel:

  • Arbetsavtalet gäller tills vidare. Den upphör dock när den ordinarie arbetstagaren Ylva YTKmedlem återvänder till arbetet efter vårdledigheten.
  • Arbetsavtalet gäller under Ylva YTKmedlems vårdledighet. Avtalet kan dock sägas upp på de uppsägningsgrunder som anges i 7 kap. i arbetsavtalslagen.