Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetsavtal Konkurrensförbudsavtal

Konkurrensförbudsavtal

Ett konkurrensförbudsavtal kan begränsa arbetstagarens rätt att ingå arbetsavtal efter anställningsförhållandet med en sådan arbetsgivare som bedriver konkurrerande verksamhet med den tidigare arbetsgivaren. Ett konkurrensförbudsavtal kan också begränsa arbetstagarens rätt att bedriva konkurrerande verksamhet för egen räkning när anställningsförhållandet upphört. Ett konkurrensförbudsavtal kan ingås i början av eller under anställningsförhållandet, men inte efter att anställningsförhållandet har upphört. Konkurrensförbud kan avtalas för högst ett år. Det kan inte krävas att ett konkurrensförbudsavtal ingås till exempel under uppsägningstiden.

En lagändring om konkurrensförbudsavtal trädde i kraft i början av 2022, som innebär att alla arbetstagarna ska betalas ersättning för alla konkurrensförbudsavtal. Konkurrensförbudsavtal som ingåtts före 2022 omfattas av en övergångstid.​​​​​​​​​​​​​

Synnerligen vägande skäl

För att ingå ett konkurrensförbudsavtal krävs ett synnerligen vägande skäl som hänför sig till arbetsgivarens verksamhet eller arbetstagarens anställningsförhållande. Vid bedömningen av om det finns synnerligen vägande skäl till ett konkurrensförbudsavtal ska hänsyn tas till arten av arbetsgivarens verksamhet och behovet av sådant skydd som beror på bevarande av företagshemligheter eller på specialutbildning som arbetsgivaren har ordnat för arbetstagaren.

Vid bedömningen av om det finns synnerligen vägande skäl ska hänsyn tas till arbetstagarens ställning och uppgifter samt andra motsvarande omständigheter. Det är också viktigt att lägga märke till att arbetstagaren inte är bunden av konkurrensförbudsavtalet om anställningsförhållandet har upphört av en orsak som beror på arbetsgivaren.

Avtalsvite

Underlåtenhet att iaktta ett konkurrensförbudsavtal kan leda till att arbetsgivaren har rätt att kräva skadestånd av arbetstagaren. Arbetsgivaren är skyldig att påvisa beloppet på den skada som orsakats företaget och orsakssambandet mellan skadan och arbetstagarens brott mot konkurrensförbudet.

I konkurrensförbudsavtalet kan det i stället för skadestånd införas en bestämmelse om avtalsvite, som inte får överstiga lönen för de sex (6) månader som föregår anställningsförhållandets upphörande.

Ersättningar som betalas till arbetstagaren

Från och med början av 2022 ska konkurrensförbudsavtal ersättas, dvs. arbetsgivaren ska betala arbetstagaren en viss procentandel av arbetstagarens normala lön under anställningsförhållandet efter att konkurrensförbudsavtalet har trätt i kraft. Ersättningen ska betalas per lönebetalningsperiod, såvida inte arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om något annat efter att arbetsavtalet upphört.

Om bindningstiden är:

  • högst sex månader, ska arbetsgivaren 40 procent av lönen för bindningstiden till arbetstagaren
  • över sex månader, ska arbetsgivaren 60 procent av lönen för bindningstiden till arbetstagaren

Uppsägning av konkurrensförbudsavtal

Arbetsgivaren kan säga upp konkurrensförbudsavtalet under anställningsförhållandet, om de omständigheter som lett till att konkurrensförbudsavtalet ingåtts förändras. Uppsägningstiden för ett konkurrensförbudsavtal är 1/3 av den bindningstid som överenskommits i konkurrensförbudsavtalet, dock minst två (2) månader. Om arbetstagaren redan har sagt upp sig från anställningsförhållandet, kan arbetsgivaren dock inte längre säga upp konkurrensförbudsavtalet.

Konkurrensförbudsavtal som ingåtts före 2022 omfattas dock av en övergångstid.

Personer i ledande uppgifter eller därmed jämförbar ställning

En arbetstagare som på basis av sina uppgifter och sin ställning anses leda ett företag, en sammanslutning eller en stiftelse eller en självständig del av sådana eller anses inneha en självständig ställning som är direkt jämförbar med en sådan ledande uppgift omfattas inte av villkoren om begränsande av ett konkurrensförbudsavtals giltighetstid och om avtalsvitets maximibelopp.

Övergångstid för 2022 års lagändringar

På konkurrensförbudsavtal som ingåtts före 1.1.2022 tillämpas den tidigare lagstiftningen fram till 1.1.2023. Från och med början av 2023 tillämpas alltså den nya lagstiftningen även på konkurrensförbudsavtal som ingåtts före den 1.1.2022.

Ett undantag från tillämpningen av den nya lagen är dock situationer där man har avtalat att konkurrensförbudsavtalet ska vara längre än sex månader och arbetsgivaren har betalat eller börjat betala en skälig ersättning till arbetstagaren för bindningstiden i enlighet med den tidigare bestämmelsen i lagen. I denna situation tillämpas den gamla lagen också efter att det har förflutit ett år från det att lagändringen trädde i kraft.

Enligt övergångsbestämmelserna har arbetsgivaren också rätt att utan uppsägningstid säga upp konkurrensförbudsavtal som ingåtts innan lagen trädde i kraft (före 1.1.2022) inom ett år från det att ändringen trädde i kraft. Arbetsgivaren har under 2022 möjlighet att säga upp onödiga konkurrensförbudsavtal och på detta sätt undvika att betala eventuella bindningsersättningar under de följande åren.


Du kanske också är intresserad av: