Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetsavtal Förbud mot konkurrerande verksamhet

Förbud mot konkurrerande verksamhet

Under anställningsförhållandet gäller ett lagstadgat förbud mot konkurrerande verksamhet, enligt vilket en arbetstagare får inte utan arbetsgivarens tillstånd utföra sådant arbete eller utöva sådan verksamhet för någon annan som, om den strider mot god sed, uppenbart skadar arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren vid ingåendet av arbetsavtalet är medveten om konkurrerande verksamhet och det inte uttryckligen har avtalats om att den ska avslutas, anses arbetsgivaren ha gett tillstånd till konkurrerande verksamhet.

En ny potentiell arbetsgivare som vet att arbetstagaren är bunden av konkurrensförbud i sitt tidigare arbetsavtal är skyldig att tillsammans med arbetstagaren ersätta arbetsgivarens skada, om hen anställer arbetstagaren för arbete under konkurrensförbudets giltighetstid.

Information om konkurrensförbudsavtal som iakttas efter att anställningsförhållandet har upphört.